Regulamin uczestnictwa w warsztatach

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w warsztatach „Przemienić konflikt w pokój. NVC w więzieniu.”, które odbędą się w Krakowie w dniach 4-5 maja 2018 r.
 2. Organizatorem Warsztatów jest Fundacja 20 minut z siedzibą w Wielkiej Wsi przy ul. Słonecznej 84B, 32-089 Wielka Wieś.
 3. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Oficjalny Serwis internetowy dedykowany warsztatom znajduje się pod adresem www.nvcwwiezieniu.pl.
 5. Znaczenie terminów używanych w niniejszym Regulaminie jest następujące:

Organizator: Fundacja 20 minut z siedzibą w Wielkiej Wsi, ul. Słoneczna 84B, NIP: 5130249841, REGON: 367313660, KRS: 0000678427.

Serwis: strona internetowa dostępna pod adresem www.pbpwwiezieniu.pl.

Formularz Rejestracyjny: formularz on-line znajdujący się w Serwisie Organizatora.

Uczestnik: osoba zgłoszona do udziału w warsztatach.

Rejestrujący: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji uczestnika (siebie lub innych osób) na warsztaty poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny w Serwisie Organizatora.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora warsztatów w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

Opłata: opłata wnoszona przez Uczestnika tytułem udziału w warsztatach.

 

II Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne warsztatów zgodne z opisem w Serwisie warsztatów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci uczestnikowi w pełnej wysokości.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom poczęstunku w trakcie Warsztatów w postaci przerw kawowych i obiadu.

 

III Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego wymagań.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone osobom trzecim szkody oraz zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są działania związane z warsztatami i zobowiązany jest do pokrycia strat wynikłych z tego tytułu.
 4. Organizator może przeprowadzać w trakcie Warsztatów sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku/głosu każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Uczestnik, który takiej zgody nie wyrazi zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia warsztatów.

 

IV Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w warsztatach jest spełnienie łącznie następujących postanowień:
 • zgłoszenie uczestnictwa (samodzielnie lub przez Rejestrującego) w Serwisie Organizatora poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego;
 • zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
 • otrzymanie Potwierdzenia Udziału od Organizatora;
 • uiszczenie Opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
 1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie. Udział niepełnoletniego w warsztatach jest możliwy jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego albo w towarzystwie osoby dorosłej.

 

V Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem/Rejestrującym a Organizatorem.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed datą warsztatów, chyba, że Organizator zakończy rejestrację w terminie wcześniejszym.
 3. Uczestnik/Rejestrujący zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał rejestracji.
 6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 • otrzymywanie od Organizatora informacji mailowych dotyczących warsztatów;
 • otrzymywanie od Organizatora informacji nt. innych organizowanych przez niego wydarzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail;
 • udostępnienie adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach danych warsztatów.

Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres beata@20minut.org, niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego.

 

VI Warunki płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania Opłaty związanej z udziałem w warsztatach za zgłaszanych przez siebie Uczestników, zgodnie z cennikiem podanym w Serwisie warsztatów. Ewentualne zmiany w wysokości Opłaty wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem warsztatów.
 2. Płatność powinna być wykonana przelewem elektronicznym.
 3. Zarówno Rejestrujący, jak i Uczestnik mają prawo do otrzymania faktury za wykupione uczestnictwo w warsztatach. W celu uzyskania faktury należy w skontaktować się z Organizatorem drogą mailową: beata@20minut.org.
 4. Rejestrujący, który nie uiści opłaty rejestracyjnej w ciągu trzech dni od momentu rejestracji, zostanie automatycznie usunięty z listy Uczestników.

 

VII Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w warsztatach i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% zrealizowanej Opłaty Konferencyjnej w przypadku rezygnacji, która nastąpi minimum 60 dni przed wyznaczoną datą warsztatów.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 60 dni, ale dłuższym niż 14 dni przed datą warsztatów, Uczestnikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% zrealizowanej Opłaty.
 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 4. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać środkami komunikacji elektronicznej (beata@20minut.org) lub  telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 576 345 374. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

 

VIII Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora należy zgłaszać  środkami komunikacji elektronicznej na adres beata@20minut.org wyłącznie w ciągu 14 dni od daty zakończenia warsztatów.
 2. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej wpływu.
 4. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem warsztatów nie uprawnia Uczestnika/Rejestrującego do zmniejszenia opłaty konferencyjnej, ani otrzymania ekwiwalentu.

 

IX Ochrona danych osobowych

 1. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników, podane podczas rejestracji w Formularzu Rejestracyjnym, przetwarzane są przez Organizatora, w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w warsztatach, w tym: przeprowadzenia oraz realizacji warsztatów, w celach rejestracyjnych oraz w związku z obsługą techniczną strony rejestracyjnej.
 2. Organizator, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje, że:
 • Administratorem tak zebranych danych osobowych Uczestnika jest Organizator;
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w warsztatach, jak również – o ile Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – w celach określonych w § 5 pkt. 6.
 • odbiorcą danych osobowych Uczestnika jest Organizator; dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Organizatora oraz do ich poprawiania;
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy i udział w warsztatach;
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

X Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik powinien zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres beata@20minut.org. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 3. Wszelkie pytania dotyczące warsztatów należy kierować drogą elektroniczną na adres beata@20minut.org
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2018 r.